КМД ЕООД


КМД ЕООД е най – бързо развиващата се комунална компания за събиране, транспортиране и временно съхраняване на над 140 вида отпадъци.

Разполагаме с модерна и разнообразна техника – повече от 200 машини, от които над половината са с екологичен стандарт ЕВРО 5 и Евро 6  - с която задоволяваме всички изисквания на клиентите в широка гама от дейности и услуги.

КМД Ви предлага още зимно поддържане, опесъчаване и снегопочистване.
Предлагаме на гражданите на Пловдив също: отпушване на канали, почистване на септични ями, машинно миене и метене, почистване и поддържане на дъждоприемни шахти.

"Работим за Пловдив, за по-чисто и по-зелено място за живеене."

Осигуряваме събиране и транспортиране на неопасни отпадъци от бита, едрогабаритни, строителни отпадъци, обезвреждане и рециклиране на излязли от употреба материали по начин, който е безопасен, ефикасен, екологосъобразен и икономически ефективен.

Сертифицирани сме от LLOYD'S REGISTER ЕМЕА и TUV NORTH CERT GmbH по междинародните стандарти за:

  • качество ISO 9001:2015
  • опазване на околната среда ISO 14001:2015,
  • здравословни и безопасни условия на труд ISO 45001:2018
  • система за управление на сигурността на информацията по стандарт ISO 27001:2013
  • система за управление на безопасността за движение по пътищата по стандарт ISO 39001:2012
  • Регламент (ЕО) № 1221 от 25.11.2009 год. на Европейския парламент и на Съвета относно доброволно участие на организации в: ”Схема на общността за управление по околната среда и одит”( EMAS).

Разполагаме с висококвалифицирани и опитни специалисти чрез специален подбор на кадрите, курсове и фирмено обучение, което гарантира гъвкава и мобилна политика с клиентите, стриктно спазване на технологиите и изпълнение с гаранция на поетите задължения към инвеститори и клиенти.

Стремим се да повишаваме собствените си изисквания за чистота, екосъобразност и отговорност към околната среда и здравето на гражданите и в момента град Пловдив се обслужва изцяло с машини с екологичен стандарт Евро 5 и Евро 6.

 

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

                                                           проект BG05M9OP001-1.008-0862-C01


Фирма „КМД“ ЕООД сключи административен договор на 15.06.2017г. и започна изпълнението на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Настоящият проект BG05M9OP001-1.008-0862-C01 „Добри и безопасни условия на труд в КМД ЕООД“ има за цел: "Да осигури оптимална организация на работа, добри

и безопасни условия на труд и възможности за пълноценен професионален живот на работещите в КМД ЕООД".

Специфичните цели на проекта са:

1. Да се въведат нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда;

2. Да се оптимизират работните процеси и да се въведат практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители;

3. Да се ограничи въздействието на рисковите фактори на работната среда и да се гарантира високо ниво на ЗБУТ;

4. Да се въведат социални придобивки в предприятието за повишаване на удовлетвореността от труда.

Посочените цели ще бъдат постигнати, чрез реализирането на следните дейности:

Дейност 1: Внедряване на софтуерна система за организация на труда и управление на човешките ресурси;

Дейност 2: Осигуряване на средства за колективна защита за подобряване условията на труд;

Дейност 3: Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за работещите в КМД ЕООД;

Дейност 4: Ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в КМД ЕООД;

Дейност 5: Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното

ограничаване и предотвратяване;

Дейност 6: Организация и управление на проекта;

Дейност 7: Oсигуряване на информиране и публичност по проекта;

 

Чрез реализацията на тези дейности ще се постигнат следните резултати:

-          разработване и внедряване на логистичен софтуер - в резултат от тази основна дейност по проекта ще бъде внедрена изключително важна за развитието и управлението на човешките ресурси в предприятието система. Благодарение на това ще се постави нов по-висок стандарт както в организацията на труда и

ресурсната ефективност на предприятието, така и в грижата за работещите;

-          Посредством доставката и монтажа на планираните колективни предпазни средства – 9 броя климатици, ще се подобрят параметрите на работната среда и ще се постигне оптимално ниво на здраве и безопасност на работещите;

-          Осигуряване  на лични предпазни средства и специално работно облекло за работещите в КМД ЕООД - в количествено отношение, резултатът от тази дейност ще бъде: доставени и разпределени специализирани работни облекла и

лични предпазни средства на 362 заети в КМД ЕООД лица;

-          Обособяване и ремонт на помещения за отдих и почивка на работещите в администрацията и помещения за отдих и почивка на шофьорите и осигуряване на необходимото оборудване за тях;

-          Осигуряване на обучение на служителите – ще получат удостоверения за преминат курс на обучение относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.

Целева група в проектното предложение ще бъдат 362 служители. Значителна част от тях (180) са служители над 54 годишна възраст и хора с намалена трудоспособност (5), пенсионери 36.

 

Стойност на проекта 461 176,03 лева

Финансиране от ЕС

ЕСФ - 313 599,70 лева

Национално финансиране- 55 341,12 лева

 

Фирма „КМД“ ЕООД приключи успешно изпълнението на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът BG05M9OP001-1.008-0862-C01 „Добри и безопасни условия на труд в КМД ЕООД“ има за цел: "Да осигури оптимална организация на работа, добри и безопасни условия на труд и възможности за пълноценен професионален живот на работещите в КМД ЕООД".

КМД ЕООД, е  бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002-0118-C01, за изпълнение на Проект: «Повишаване на енергийната ефективност в КМД ЕООД»  чрез Закупуване на енергийно ефективни Машина за сметосъбиране и сметоизвозване 7 м3 - 1 брой, Машина за сметосъбиране и сметоизвозване 18 м3 - 2 броя, Мотометачка с надстройка 7 м3 - 5 броя, Камион с надстройка за контейнер с обем 7 м3 - 2 броя.

            Максималният размер на общо допустимите разходи по проекта възлиза на 1 856 844.00лв.

            Предоставяната от Управляващия орган безвъзмездна  финансова помощ е в максимален размер 928 422.00 лв.и представлява 50% от допустимите разходи по проекта. Тя се предоставя съобразно условията  на Регламент / ЕС/ № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 год. и  Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. приложение на членове 107 и 108 от Договора / ОВL  107/ 1 от 26.06.2014 г/  и представлява в по-голямата си част регионална инвестиционна помощ по чл. 14 от посочения Регламент.