НОВИНИ


Успешно изпълнението на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” по Опера

2018-06-14
  Фирма „КМД“ ЕООД приключи успешно изпълнението на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът BG05M9OP001-1.008-0862-C01 „Добри ...

виж повече


Публична покана по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002-0118-C01

2018-04-30
КМД ЕООД гр. Пловдив обявява процедура за определяне на изпълнител по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002-0118-C01, чрез избор с публична покана с предмет: Закупуване на енергийно ефективни машини, както следва: Машина за сметосъбиране и сметоизвозване 7 м3 - 1 брой; Машина за сметосъбиране и сметоизвозване 18 м3 - 2 броя;  Мотометачка с надстройка...

виж повече


ОБЯВА - инвестиционно предложение

2017-05-30
За нуждите на База КМД гр. Пловдив ще се ползва вода от съществуващ тръбен кладенец. Водата ще се използва за измиване на моторни превозни средства за сметосъбиране и транспортиране на отпадъци. ...

виж повече


КМД ЕООД - Национален Пионер със сртификат EMAS

2016-05-01
КМД ЕООД получи удостоверение от Европейската комисия за НАЦИОНАЛЕН ПИОНЕР със EMAS регистрация.  Едно вдъхновяващо признание за екипа на фирмата.  Ние от КМД ще продължим за извършваме стопанската дейност на фирмата, прилагайки най-модерни техники и практики за опазване на  околната среда. За последната една година отчитаме увеличение на  клиенти за извозва...

виж повече


КМД ЕООД поема почистването на община Асеновград

2014-07-07
Приключва сагата със сметосъбирането и сметоизвозването на община Асеновград, оповести на пресконференция кметът на община Асеновград д-р Емил Караиванов. Комисията за защита на конкуренцията утвърди решението на кмета на общината за избор на изпълнител на обществената поръчка, но досегашният изпълнител фирма „Комунал” обжалва пред Върховния административен съд. ВАС...

виж повече